Video Production

Tools: Camera, Adobe Premiere

Team: Minkun Liu, Jianshu Liu, Jing Huang, Lihua Zhou

Labyrinth​

Team: Minkun Liu, Jianshu Liu, Jing Huang, Han Zhang, Junli Ma